عمدتاً در توسعه و تولید واسطه های دارویی جدید مشغول است

در زمینه های ضد سرطان، قلبی عروقی، بیماری های روانی و سایر زمینه ها دخالت دارد

top_03
head_bg1

Apis Intermediates سانتریفیوژ

factory2

Apis Intermediates Dry

factory3

Apis Intermediates Mother Liquor Recovery

factory4

واکنش مصنوعی Apis Intermediates


factory

نکات