عمدتاً در توسعه و تولید واسطه های دارویی جدید مشغول است

در زمینه های ضد سرطان، قلبی عروقی، بیماری های روانی و سایر زمینه ها دخالت دارد

top_03
head_bg1

لیست محصولات

1) محصول اصلی

 

نام محصول

شماره CAS

1

کوئتیاپین 2-(2-کلرواتوکسی)اتانول 628-89-7

2

2-[2-(1-پیپرازینیل)اتوکسی]اتانول 13349-82-1

3

  N-(3-کلروپروپیل) مورفولین 7357-67-7

4

  4-آمینو-3-فلوروفنل 399-95-1

5

پنتوویرین 2-(2-(دی اتیلامین)اتوکسی)اتانول 140-82-9

6

1-فنیل سیکلوپنتان کربوکسیلیک اسید 77-55-4

7

وواکسامین 1-کلرو-4-متوکسی بوتان 17913-18-7

8

4- (تری فلورومتیل) بنزوسیانید 455-18-5

9

داساتینیب 2-کلرو-6-متیلانیلین 87-63-8

10

2-آمینو-N-(2-کلرو-6-متیل فنیل)تیازول-5-کربوکسامید 302964-24-5

11

رابپرازول 3-متوکسی-1-پروپانول 1589-49-7

12

محافظت از پپتیدگروه 4،4'-دی متوکسی تریتیل کلرید 40615-36-9

13

ونتوکلاکس 4-آمینو متیل تتراهیدروپیران 130290-79-8

14

مایکوفنولات موفتیل مورفولین اتانول 622-40-2622-40-2622-40-2622-40-2

15

واسطه های دارویی N-هیدروکسی اتیل پیپریدین 3040-44-63040-44-6

16

دیودومتان 75-11-6

17

2-کلرو-5-یدوبنزوئیک اسید 19094-56-5

18

کوئتیاپین

دی بنزو[b،f][1،4]تیازپین-11-[10H]one 3159-07-7
2) مشتقات اتر

 

نام محصول

شماره CAS

1

3-فنوکسی-1-پروپانول 6180-61-6

2

تریگلیم 112-49-2

3

تتراهیدروپیران 142-68-7

4

4- پروپوکسی بنزآلدئید 5736-85-6
3) ترکیبات کلر

 

نام محصول

شماره CAS

1

1-کلرودکان 1002-69-3

2

1-کلرودودکان 112-52-7

3

chlorotetradecane/1-chlorotetradecane 2425-54-9

4

1،6-دی کلروهگزان 2163-00-0

5

1,10-دی کلرودکان 2162-98-3

6

1-کلرو-2-متوکسی اتان 627-42-9

7

1-کلرو-3-بنزیلوکسی پروپان 26420-79-1

8

1-کلرو-2-اتوکسی اتان 628-34-2

9

دی کلرودی اتیل اتر 111-44-4

10

دی کلروتری اتیل اتر 112-26-5

11

3-کلرو-1-پروپانول 627-30-5

12

دی کلرو اتیل اتر 111-44-4
4) مشتقات هتروسیکلیک

 

نام محصول

شماره CAS

1

2-متیل-2-اگزازولین 1120-64-5

2

4-(3-کلروپروپیل)مورفولین 7357-67-7

3

4-(2-آمینواتیل)مورفولین 1/03/2038

4

4-(2-هیدروکسی اتیل)مورفولین 622-40-2

5

4-(2-کلرواتیل)مورفولین هیدروکلراید 3647-69-6

6

N- فنیل مورفولین 92-53-5

7

1-(2-هیدروکسی اتیل)-4-متیل پیپرازین 5464-12-0

8

N-(2-هیدروکسی اتیل)پیپریدین 3040-44-6

9

N-(2-chloroethyl)piperidine hydrochloride 2008-75-5

10

N-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine 2955-88-6
5) مشتقات آمین

 

نام محصول شماره CAS

1

2-متوکسی اتیلامین 109-85-3

2

2-اتوکسی اتیلامین 110-76-9

3

3-دی اتیل آمینو-1-پروپانول 622-93-5

4

N، N-دی ایزوپروپیل اتانول آمین 96-80-0
6) استال

 

نام محصول شماره CAS

1

2-کلرواستالدهید دی متیل استال 97-97-2

2

2-آمینواستالدهید دی متیل استال 22483-09-6

نکات