عمدتاً در توسعه و تولید واسطه های دارویی جدید مشغول است

در زمینه های ضد سرطان، قلبی عروقی، بیماری های روانی و سایر زمینه ها دخالت دارد

top_03
head_bg1
 • Ninhydrin hydrate

  نین هیدرین هیدرات

  N-(2-کلروفنیل)-2-متیل-4-[3-(2-کینولینیل)-1،2،

  4-اگزادیازول-5-ایل]-1-پیپریدین کربوکسامید

 • Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate

  اتیل 4-اکسو سیکلوهگزان کربوکسیلات

  اتیل4-اکسو سیکلوهگزان کربوکسیلات;
  سیکلوهگزانون کربوکسیلیک اسید اتیل استر;
  4-سیکلهگزانون کربوکسیلیک اسید اتیل استر;

 • Benzethonium chloride

  بنزتونیم کلرید

  کلرید بنزتونیم

  BENZYLDIISOBUTYLPHENOXYETHOXYDIMETYLAMMONIUM CHLORIDE H2O.

  مونوهیدرات بنزتونیم کلرید؛

  فمرول کلریدمونوهیدرات؛

  OCTYLPHENOXYETHOXYETYL DIMETHYL-BENZYL AMMONIUM CHLORIDE Hydrate;

 • 5-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

  5-نیتروبنزن-1،2-دیربونیتریل

  4-نیتروبنزن-1،2-دیربونیتریل.

  3،4-دی سیانونیتروبنزن;

  5-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile;

  فتالونیتریل، 4-نیترو؛

  5-نیتروبنزن-1،2-دیربونیتریل.

  1،2-Dicyano-4-nitrobenzene;

  4-نیتروفتالودینیتریل؛4-نیترو-1،2-بنزندی کربنیتریل.

  4-نیترو-1،2-دی سیانوبنزن؛

  4-نیترو فتالونیتریل;

  1،2-بنزندی کربنیتریل،4-نیترو؛

  p-نیتروفتالونیتریل؛

  4-نیتروفتالونیتریل

 • 5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde

  5-کلرو-2-نیتروبنزلدئید

  کلرو-2-نیتروبنزلدئید؛

  5-کلرو-2-نیترو بنزآلدئید.

  3-کلرو-6-نیتروبنزالدئید.

  6-نیترو-3-کلروبنزلدئید;

  4-کلرو-2-فرمیل نیتروبنزن؛

 • 5-Aminoisophthalic acid

  5-آمینو ایزوفتالیک اسید

  5-آمینو ایزوفتالیکاسید;

  5-آمینوبنزن-1،3-دی کربوکسیلیک اسید.

  5-آمینو ایزوفتالیکاسید هیدرات;

  اسید آمینو ایزوفتالیک (5-)

  5-آمینو ایزوفتالیک؛

  5-آمینو ایزوفتالیک اسید

 • 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

  4-هیدروکسی-3-نیتروبنزلدئید

  4-هیدروکسی-3-نیتروبنزلدئید

  4-هیدروکسی-3-نیتروبنزالدید؛

  4-OH-3-NO2-بنزالدئید.

  3-NITRO-4-HYDROXYBENZALDEHID

  4-هیدروکسی-5-نیتروبنزلدئید؛

  4-هیدروکسی-3-نیترو بنزآلدهید؛

  3-NO2-4-OHC6H4CHO;

  4-Formyl-3-nitrophenol;

  3-NO2-4-OHC6H3CHO;

  4-Formyl-2-nitrophenol;

 • 4-Chlorothiophenol

  4-کلروتیوفنول

  4-کلروتیوفنول

  بنزنتیول، 4-کلرو-؛

  4-کلرومرکاپتوبنزن;

  4-کلروبنزنتیول؛

 • 3-Nitrobenzotrifluoride

  3-نیتروبنزوتری فلوراید

  3-نیتروبنزوتری فلوراید

  m-nitrotrifluoromethylbenzene;

  نیترو 3 بنزوتری فلوراید؛

  3-تری فلورومتیل-1-نیتروبنزن؛

  m-Nitrotrifluortoluol;

  3-نیتروتری فلورومتیل بنزن؛

  3-NITROTRIFLUOROTOLUENE;

  3-Nitrobenzotrifluor;

  m-Nitrotrifluorotoluene;

  نیتروبنزوتری فلوراید؛

  m-Trifluoromethyl;

  M-NITROBENZOTRIFLUORID;

  بنزن، 1-نیترو-3-(تری فلورومتیل)-؛

 • 3-Mercaptopropionic acid

  3-مرکاپتوپروپیونیک اسید

  3-مرکاپتوپروپانوئیک اسید؛

  3-تیوپروپیون اسید;

  تیوهیدراکریلیک اسید؛

  B-تیوپروپیونیک اسید؛

  3-مرکاپتوپروپیونیک؛

  3-سولفانیل پروپانوئیک اسید؛

  3-مرکاپتوپروپیونیک اسید;

  3-تیوپروپیونیک اسید;

  اسید تیوپروپیونیک؛

  3- مرکاپتو پروپیونیک اسید

 • 2-Octyl cyanoacetate

  2-اکتیل سیانواستات

  سیانواستیک اسید 1-متیل هپتیل استر

  Octan-2-yl 2-cyanoacetate;

  ایزواکتیل استر سیانواستیک اسید؛

 • 2-Nitrobenzenesulfonic acid hydrazide

  2-نیتروبنزن سولفونیک اسید هیدرازید

  2-Nitrobenzenesulfonylhydra;

  m-نیتروفنیل سولفون هیدرازید؛

  m-Nitrobenzolsulfonylhydrazid;

  3-نیترو بنزن سولفونیکاسید هیدرازید؛

  3-نیتروبنزن سولفون هیدرازید؛

  3-نیتروفنیل سولفونوهیدرازید؛

نکات